คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน4,208,050.001,407,830.992,800,219.0133.45
งบลงทุน37,085,500.000.0037,085,500.000.00
งบบุคลากร4,927,900.003,233,940.001,693,960.0065.62
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์9,714,610.004,641,770.995,072,839.0147.78
บริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
นโยบายและแผน0.000.000.000.00
ส่งเสริมการจัดการศึกษา700.000.00700.000.00
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา7,940.000.007,940.000.00
หน่วยตรวจสอบภายใน0.000.000.000.00
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,578,500.000.002,578,500.000.00
คลองพูลวิทยา15,000.000.0015,000.000.00
คิชฌกูฎวิทยา183,000.000.00183,000.000.00
ตกพรมวิทยาคาร6,000.000.006,000.000.00
ทุ่งขนานวิทยา292,000.000.00292,000.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล661,800.000.00661,800.000.00
นายายอามพิทยาคม747,000.000.00747,000.000.00
บางกะจะ4,500.000.004,500.000.00
บ่อวิทยาคาร164,100.000.00164,100.000.00
มะขามสรรเสริญ10,500.000.0010,500.000.00
มัธยมท่าแคลง4,500.000.004,500.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม178,600.000.00178,600.000.00
ศรียานุสรณ์763,000.000.00763,000.000.00
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์1,003,000.000.001,003,000.000.00
สอยดาววิทยา3,078,700.000.003,078,700.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม850,400.000.00850,400.000.00
หนองตาคงพิทยาคาร14,175,900.000.0014,175,900.000.00
เครือหวายวิทยาคม111,700.000.00111,700.000.00
เบญจมราชูทิศ15,000.000.0015,000.000.00
เบญจมานุสรณ์477,500.000.00477,500.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร435,000.000.00435,000.000.00
แหลมสิงห์วิทยาคม953,900.000.00953,900.000.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม70,400.000.0070,400.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม98,000.000.0098,000.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม999,300.000.00999,300.000.00
ตราษตระการคุณ686,900.000.00686,900.000.00
บ่อไร่วิทยาคม1,313,200.000.001,313,200.000.00
ประณีตวิทยาคม1,561,500.000.001,561,500.000.00
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)10,500.000.0010,500.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์15,000.000.0015,000.000.00
สะตอวิทยาคมฯ66,600.000.0066,600.000.00
หนองบอนวิทยาคม1,705,000.000.001,705,000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม784,100.000.00784,100.000.00
เกาะกูดวิทยาคม542,900.000.00542,900.000.00
เกาะช้างวิทยาคม168,500.000.00168,500.000.00
เขาน้อยวิทยาคม324,000.000.00324,000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ15,000.000.0015,000.000.00
เนินทรายวิทยาคม997,200.000.00997,200.000.00
แหลมงอบวิทยาคม430,500.000.00430,500.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000