คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน8,355,345.004,190,935.214,164,409.7950.15
งบลงทุน37,085,500.001,286,020.0035,799,480.003.46
งบบุคลากร8,317,200.006,661,581.611,655,618.3980.09
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ343,600.0068,000.00275,600.0019.79
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์16,854,990.0010,813,796.096,041,193.9164.15
บริหารงานบุคคล202,600.006,415.00196,185.003.16
นโยบายและแผน11,615.0010,465.001,150.0090.09
ส่งเสริมการจัดการศึกษา16,700.00700.0016,000.004.19
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา22,940.002,876.0020,064.0012.53
หน่วยตรวจสอบภายใน58,000.000.0058,000.000.00
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,593,500.000.002,593,500.000.00
คลองพูลวิทยา21,000.000.0021,000.000.00
คิชฌกูฎวิทยา201,600.004,568.90197,031.102.26
ตกพรมวิทยาคาร12,000.003,188.608,811.4026.57
ทุ่งขนานวิทยา307,000.008,495.80298,504.202.76
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล676,800.0010,015.20666,784.801.48
นายายอามพิทยาคม765,000.003,745.00761,255.000.49
บางกะจะ9,000.002,118.606,881.4023.54
บ่อวิทยาคาร168,600.001,498.00167,102.000.88
มะขามสรรเสริญ21,000.000.0021,000.000.00
มัธยมท่าแคลง9,000.001,498.007,502.0016.64
มัธยมวัดเขาสุกิม184,600.000.00184,600.000.00
ศรียานุสรณ์778,000.009,180.60768,819.401.18
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์1,007,500.000.001,007,500.000.00
สอยดาววิทยา3,093,700.000.003,093,700.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม854,900.000.00854,900.000.00
หนองตาคงพิทยาคาร14,190,900.001,286,020.0012,904,880.009.06
เครือหวายวิทยาคม117,700.000.00117,700.000.00
เบญจมราชูทิศ33,000.004,675.9028,324.1014.16
เบญจมานุสรณ์492,500.000.00492,500.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร450,000.009,801.20440,198.802.17
แหลมสิงห์วิทยาคม968,900.008,752.55960,147.450.90
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม85,400.000.0085,400.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม117,500.000.00117,500.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม1,014,300.008,807.481,005,492.520.86
ตราษตระการคุณ701,900.000.00701,900.000.00
บ่อไร่วิทยาคม1,329,700.000.001,329,700.000.00
ประณีตวิทยาคม1,566,000.002,972.461,563,027.540.19
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)21,000.000.0021,000.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์30,000.000.0030,000.000.00
สะตอวิทยาคมฯ72,600.000.0072,600.000.00
หนองบอนวิทยาคม1,711,000.000.001,711,000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม794,600.000.00794,600.000.00
เกาะกูดวิทยาคม548,900.000.00548,900.000.00
เกาะช้างวิทยาคม179,000.000.00179,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม330,000.003,847.72326,152.281.16
เขาสมิงวิทยาคมฯ30,000.000.0030,000.000.00
เนินทรายวิทยาคม1,001,700.003,098.72998,601.280.30
แหลมงอบวิทยาคม445,000.000.00445,000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000