คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน27,544,775.0013,068,951.3414,475,823.6647.44
งบลงทุน66,017,600.0033,194,493.8032,823,106.2050.28
งบบุคลากร18,938,000.0012,863,000.656,074,999.3567.92
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์42,381,900.0026,097,397.9916,284,502.0161.57
บริหารงานบุคคล213,950.0016,672.00197,278.007.79
นโยบายและแผน1,287,500.00447,171.00840,329.0034.73
ส่งเสริมการจัดการศึกษา760,140.0057,270.00702,870.007.53
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา2,146,370.00103,470.002,042,900.004.82
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.002,720.001,080.0071.57

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก46,155.0011,655.0034,500.0025.25
คลองพูลวิทยา164,165.00151,065.0013,100.0092.02
คิชฌกูฎวิทยา36,515.001,650.0034,865.004.51
ตกพรมวิทยาคาร14,585.000.0014,585.000.00
ทุ่งขนานวิทยา3,186,015.002,284,120.00901,895.0071.69
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล77,148.0066,820.0010,328.0086.61
นายายอามพิทยาคม15,428,590.001,948,290.0013,480,300.0012.62
บางกะจะ1,002,090.00980,990.0021,100.0097.89
บ่อวิทยาคาร662,510.00199,710.00462,800.0030.14
มะขามสรรเสริญ28,650.0010,350.0018,300.0036.12
มัธยมท่าแคลง455,535.00196,000.00259,535.0043.02
มัธยมวัดเขาสุกิม13,710.002,610.0011,100.0019.03
ศรียานุสรณ์136,820.0044,376.0092,444.0032.43
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์13,890.002,790.0011,100.0020.08
สอยดาววิทยา4,433,585.0021,285.004,412,300.000.48
สะพานเลือกวิทยาคม631,495.00120,395.00511,100.0019.06
หนองตาคงพิทยาคาร34,280.0029,280.005,000.0085.41
เครือหวายวิทยาคม819,050.00655,650.00163,400.0080.05
เบญจมราชูทิศ9,277,420.009,241,450.0035,970.0099.61
เบญจมานุสรณ์199,415.00171,115.0028,300.0085.80
แก่งหางแมววิทยาคาร38,555.0015,255.0023,300.0039.56
แหลมสิงห์วิทยาคม166,070.0015,570.00150,500.009.37
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม13,351,365.0013,063,540.00287,825.0097.84

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม2,386,835.000.002,386,835.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์115,620.00101,520.0014,100.0087.80
ตราดสรรเสริญวิทยาคม6,789,375.00530,076.486,259,298.527.80
ตราษตระการคุณ55,850.0034,350.0021,500.0061.50
บ่อไร่วิทยาคม638,485.0014,985.00623,500.002.34
ประณีตวิทยาคม264,830.0011,100.00253,730.004.19
วัดคลองสน523,747.00174,890.20348,856.8033.39
สตรีประเสริฐศิลป์588,620.00327,270.00261,350.0055.60
สะตอวิทยาคมฯ16,340.000.0016,340.000.00
หนองบอนวิทยาคม406,865.00396,865.0010,000.0097.54
อ่าวใหญ่วิทยาคม107,115.00107,115.000.00100.00
เกาะกูดวิทยาคม693,970.00143,175.00550,795.0020.63
เขาน้อยวิทยาคม614,900.003,600.00611,300.000.58
เขาสมิงวิทยาคมฯ206,245.00199,933.006,312.0096.94
เนินทรายวิทยาคม1,621,165.00682,059.12939,105.8842.07
แหลมงอบวิทยาคม459,140.00440,840.0018,300.0096.01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000