คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน1,608,260.000.001,608,260.000.00
งบลงทุน37,085,500.000.0037,085,500.000.00
งบบุคลากร4,927,900.000.004,927,900.000.00
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์7,535,960.000.007,535,960.000.00
บริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
นโยบายและแผน0.000.000.000.00
ส่งเสริมการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
หน่วยตรวจสอบภายใน0.000.000.000.00
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,563,500.000.002,563,500.000.00
คลองพูลวิทยา9,000.000.009,000.000.00
คิชฌกูฎวิทยา168,000.000.00168,000.000.00
ตกพรมวิทยาคาร0.000.000.000.00
ทุ่งขนานวิทยา277,000.000.00277,000.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล646,800.000.00646,800.000.00
นายายอามพิทยาคม732,000.000.00732,000.000.00
บางกะจะ0.000.000.000.00
บ่อวิทยาคาร159,600.000.00159,600.000.00
มะขามสรรเสริญ0.000.000.000.00
มัธยมท่าแคลง0.000.000.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม172,600.000.00172,600.000.00
ศรียานุสรณ์748,000.000.00748,000.000.00
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์998,500.000.00998,500.000.00
สอยดาววิทยา3,063,700.000.003,063,700.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม845,900.000.00845,900.000.00
หนองตาคงพิทยาคาร14,160,900.000.0014,160,900.000.00
เครือหวายวิทยาคม105,700.000.00105,700.000.00
เบญจมราชูทิศ0.000.000.000.00
เบญจมานุสรณ์462,500.000.00462,500.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร420,000.000.00420,000.000.00
แหลมสิงห์วิทยาคม938,900.000.00938,900.000.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม55,400.000.0055,400.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม83,000.000.0083,000.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม984,300.000.00984,300.000.00
ตราษตระการคุณ671,900.000.00671,900.000.00
บ่อไร่วิทยาคม1,298,200.000.001,298,200.000.00
ประณีตวิทยาคม1,557,000.000.001,557,000.000.00
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)0.000.000.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์0.000.000.000.00
สะตอวิทยาคมฯ60,600.000.0060,600.000.00
หนองบอนวิทยาคม1,699,000.000.001,699,000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม778,100.000.00778,100.000.00
เกาะกูดวิทยาคม536,900.000.00536,900.000.00
เกาะช้างวิทยาคม158,000.000.00158,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม318,000.000.00318,000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ0.000.000.000.00
เนินทรายวิทยาคม992,700.000.00992,700.000.00
แหลมงอบวิทยาคม420,000.000.00420,000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000