คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน21,137,735.009,704,017.1211,433,717.8845.90
งบลงทุน63,605,300.0027,393,929.8736,211,370.1343.06
งบบุคลากร18,938,000.0011,338,720.657,599,279.3559.87
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์37,080,150.0020,665,920.7716,414,229.2355.73
บริหารงานบุคคล204,800.006,415.00198,385.003.13
นโยบายและแผน1,283,500.00266,375.001,017,125.0020.75
ส่งเสริมการจัดการศึกษา744,740.0016,200.00728,540.002.17
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา1,353,350.0031,176.001,322,174.002.30
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.002,720.001,080.0071.57

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก29,955.0011,655.0018,300.0038.90
คลองพูลวิทยา162,165.00151,065.0011,100.0093.15
คิชฌกูฎวิทยา31,515.000.0031,515.000.00
ตกพรมวิทยาคาร12,585.000.0012,585.000.00
ทุ่งขนานวิทยา3,176,015.000.003,176,015.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล67,148.0048,820.0018,328.0072.70
นายายอามพิทยาคม15,421,590.001,948,290.0013,473,300.0012.63
บางกะจะ1,002,090.000.001,002,090.000.00
บ่อวิทยาคาร210,810.001,710.00209,100.000.81
มะขามสรรเสริญ28,650.0010,350.0018,300.0036.12
มัธยมท่าแคลง210,135.00196,000.0014,135.0093.27
มัธยมวัดเขาสุกิม13,710.000.0013,710.000.00
ศรียานุสรณ์136,820.0035,826.00100,994.0026.18
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์13,890.002,790.0011,100.0020.08
สอยดาววิทยา4,390,585.000.004,390,585.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม131,495.00120,395.0011,100.0091.55
หนองตาคงพิทยาคาร29,280.0010,980.0018,300.0037.50
เครือหวายวิทยาคม666,750.00653,400.0013,350.0097.99
เบญจมราชูทิศ9,337,660.009,207,300.00130,360.0098.60
เบญจมานุสรณ์189,415.00171,115.0018,300.0090.33
แก่งหางแมววิทยาคาร33,555.0015,255.0018,300.0045.46
แหลมสิงห์วิทยาคม159,070.0015,570.00143,500.009.78
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม13,346,365.0013,063,540.00282,825.0097.88

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม2,376,835.000.002,376,835.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์115,620.0099,000.0016,620.0085.62
ตราดสรรเสริญวิทยาคม6,784,375.0012,375.006,772,000.000.18
ตราษตระการคุณ52,650.0032,850.0019,800.0062.39
บ่อไร่วิทยาคม633,485.0014,985.00618,500.002.36
ประณีตวิทยาคม12,630.000.0012,630.000.00
วัดคลองสน523,747.004,347.00519,400.000.83
สตรีประเสริฐศิลป์639,360.00327,270.00312,090.0051.18
สะตอวิทยาคมฯ14,340.000.0014,340.000.00
หนองบอนวิทยาคม396,865.00137,600.00259,265.0034.67
อ่าวใหญ่วิทยาคม107,115.0096,015.0011,100.0089.63
เกาะกูดวิทยาคม157,970.00143,175.0014,795.0090.63
เขาน้อยวิทยาคม614,900.000.00614,900.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ201,245.0047,383.00153,862.0023.54
เนินทรายวิทยาคม1,119,165.00427,959.87691,205.1338.23
แหลมงอบวิทยาคม459,140.00440,840.0018,300.0096.01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อสอบถาม 0-3931-4402
ติดต่อผู้พัฒนา