คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน36,110,131.5617,838,523.5718,271,607.9949.40
งบลงทุน63,605,300.0039,036,742.8724,568,557.1361.37
งบบุคลากร18,938,000.0015,911,560.653,026,439.3584.01
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ7,000.000.007,000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์42,626,550.0033,017,772.229,608,777.7877.45
บริหารงานบุคคล6,454,250.00902,894.005,551,356.0013.98
นโยบายและแผน2,297,500.00799,967.001,497,533.0034.81
ส่งเสริมการจัดการศึกษา708,000.00112,775.00595,225.0015.92
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา2,341,240.00315,137.002,026,103.0013.46
หน่วยตรวจสอบภายใน5,800.004,720.001,080.0081.37

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก48,155.0031,355.0016,800.0065.11
คลองพูลวิทยา166,165.00153,065.0013,100.0092.11
คิชฌกูฎวิทยา43,515.001,650.0041,865.003.79
ตกพรมวิทยาคาร14,585.000.0014,585.000.00
ทุ่งขนานวิทยา3,216,215.002,284,120.00932,095.0071.01
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล79,148.0066,820.0012,328.0084.42
นายายอามพิทยาคม15,431,090.003,313,290.0012,117,800.0021.47
บางกะจะ1,011,244.55980,990.0030,254.5597.00
บ่อวิทยาคาร226,215.00199,710.0026,505.0088.28
มะขามสรรเสริญ31,150.0010,350.0020,800.0033.22
มัธยมท่าแคลง217,378.00196,000.0021,378.0090.16
มัธยมวัดเขาสุกิม16,210.002,610.0013,600.0016.10
ศรียานุสรณ์146,820.0089,376.0057,444.0060.87
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์15,890.0013,890.002,000.0087.41
สอยดาววิทยา4,465,235.002,517,164.821,948,070.1856.37
สะพานเลือกวิทยาคม142,483.00120,395.0022,088.0084.49
หนองตาคงพิทยาคาร124,420.0050,280.0074,140.0040.41
เครือหวายวิทยาคม821,550.00660,138.00161,412.0080.35
เบญจมราชูทิศ9,394,470.009,246,450.00148,020.0098.42
เบญจมานุสรณ์279,415.00188,815.0090,600.0067.57
แก่งหางแมววิทยาคาร40,555.0015,255.0025,300.0037.61
แหลมสิงห์วิทยาคม215,670.0022,570.00193,100.0010.46
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม13,374,615.0013,081,840.00292,775.0097.81

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม2,561,185.000.002,561,185.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์115,620.00101,520.0014,100.0087.80
ตราดสรรเสริญวิทยาคม6,825,675.001,125,076.485,700,598.5216.48
ตราษตระการคุณ61,850.0035,310.0026,540.0057.09
บ่อไร่วิทยาคม641,485.0014,985.00626,500.002.33
ประณีตวิทยาคม60,865.0015,630.0045,235.0025.68
วัดคลองสน567,990.00475,550.2092,439.8083.72
สตรีประเสริฐศิลป์626,620.00352,270.00274,350.0056.21
สะตอวิทยาคมฯ18,340.0011,100.007,240.0060.52
หนองบอนวิทยาคม408,865.00406,865.002,000.0099.51
อ่าวใหญ่วิทยาคม114,725.01107,115.007,610.0193.36
เกาะกูดวิทยาคม241,193.00143,175.0098,018.0059.36
เขาน้อยวิทยาคม617,900.003,600.00614,300.000.58
เขาสมิงวิทยาคมฯ208,245.00199,933.008,312.0096.00
เนินทรายวิทยาคม1,151,200.00936,158.37215,041.6381.32
แหลมงอบวิทยาคม469,140.00459,140.0010,000.0097.86

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000