คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน6,049,600.001,574,509.004,475,091.0026.02
งบลงทุน10,980,600.001,289,400.009,691,200.0011.74
งบบุคลากร6,579,600.003,239,400.003,340,200.0049.23
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์11,664,900.004,813,909.006,850,991.0041.26
บริหารงานบุคคล0.000.000.000.00
นโยบายและแผน411,600.000.00411,600.000.00
ส่งเสริมการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา0.000.000.000.00
หน่วยตรวจสอบภายใน0.000.000.000.00
พัฒนาบุคลากร0.000.000.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก20,000.000.0020,000.000.00
คลองพูลวิทยา8,000.000.008,000.000.00
คิชฌกูฎวิทยา25,500.000.0025,500.000.00
ตกพรมวิทยาคาร8,000.000.008,000.000.00
ทุ่งขนานวิทยา20,000.000.0020,000.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล20,000.000.0020,000.000.00
นายายอามพิทยาคม20,000.000.0020,000.000.00
บางกะจะ6,000.000.006,000.000.00
บ่อวิทยาคาร6,000.000.006,000.000.00
มะขามสรรเสริญ14,000.000.0014,000.000.00
มัธยมท่าแคลง6,000.000.006,000.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม8,000.000.008,000.000.00
ศรียานุสรณ์20,000.000.0020,000.000.00
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์8,000.000.008,000.000.00
สอยดาววิทยา20,000.000.0020,000.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม6,000.000.006,000.000.00
หนองตาคงพิทยาคาร20,000.000.0020,000.000.00
เครือหวายวิทยาคม8,000.000.008,000.000.00
เบญจมราชูทิศ11,000,600.001,289,400.009,711,200.0011.72
เบญจมานุสรณ์20,000.000.0020,000.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร31,000.000.0031,000.000.00
แหลมสิงห์วิทยาคม20,000.000.0020,000.000.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม20,000.000.0020,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม26,700.000.0026,700.000.00
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์11,500.000.0011,500.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม20,000.000.0020,000.000.00
ตราษตระการคุณ0.000.000.000.00
บ่อไร่วิทยาคม20,000.000.0020,000.000.00
ประณีตวิทยาคม6,000.000.006,000.000.00
วัดคลองสน14,000.000.0014,000.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์20,000.000.0020,000.000.00
สะตอวิทยาคมฯ8,000.000.008,000.000.00
หนองบอนวิทยาคม8,000.000.008,000.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม8,000.000.008,000.000.00
เกาะกูดวิทยาคม8,000.000.008,000.000.00
เขาน้อยวิทยาคม8,000.000.008,000.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ20,000.000.0020,000.000.00
เนินทรายวิทยาคม6,000.000.006,000.000.00
แหลมงอบวิทยาคม14,000.000.0014,000.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000