คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน42,102,870.5626,452,522.2015,650,348.3662.82
งบลงทุน64,818,640.0057,571,127.167,247,512.8488.81
งบบุคลากร18,960,120.0018,960,120.000.00100.00
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ328,200.007,160.00321,040.002.18
บริหารการเงินและสินทรัพย์43,748,800.0039,038,841.994,709,958.0189.23
บริหารงานบุคคล9,542,410.004,198,596.545,343,813.4643.99
นโยบายและแผน3,330,180.001,088,394.272,241,785.7332.68
ส่งเสริมการจัดการศึกษา734,900.00527,275.00207,625.0071.74
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา2,771,660.00820,786.401,950,873.6029.61
หน่วยตรวจสอบภายใน5,800.004,720.001,080.0081.37

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก65,570.0048,355.0017,215.0073.74
คลองพูลวิทยา166,165.00166,165.000.00100.00
คิชฌกูฎวิทยา43,515.0027,950.0015,565.0064.23
ตกพรมวิทยาคาร14,585.0013,100.001,485.0089.81
ทุ่งขนานวิทยา3,225,950.003,188,015.0037,935.0098.82
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล108,478.0085,340.0023,138.0078.67
นายายอามพิทยาคม15,447,610.0015,426,590.0021,020.0099.86
บางกะจะ1,012,950.55997,072.8815,877.6798.43
บ่อวิทยาคาร230,045.00227,004.013,040.9998.67
มะขามสรรเสริญ31,150.0031,150.000.00100.00
มัธยมท่าแคลง218,876.00211,854.607,021.4096.79
มัธยมวัดเขาสุกิม16,210.005,110.0011,100.0031.52
ศรียานุสรณ์163,320.00116,326.0046,994.0071.22
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์15,890.0015,890.000.00100.00
สอยดาววิทยา4,474,945.003,831,741.00643,204.0085.62
สะพานเลือกวิทยาคม145,051.00132,295.0012,756.0091.20
หนองตาคงพิทยาคาร124,420.00124,420.000.00100.00
เครือหวายวิทยาคม821,550.00700,411.00121,139.0085.25
เบญจมราชูทิศ9,416,370.009,365,450.0050,920.0099.45
เบญจมานุสรณ์279,415.00198,815.0080,600.0071.15
แก่งหางแมววิทยาคาร40,555.0034,355.006,200.0084.71
แหลมสิงห์วิทยาคม245,470.0054,770.00190,700.0022.31
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม13,378,155.0013,088,740.00289,415.0097.83

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม2,565,165.001,529,214.111,035,950.8959.61
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์115,620.00115,620.000.00100.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม6,827,255.004,125,876.482,701,378.5260.43
ตราษตระการคุณ61,850.0055,390.006,460.0089.55
บ่อไร่วิทยาคม1,140,685.0041,285.001,099,400.003.61
ประณีตวิทยาคม64,075.0019,907.0044,168.0031.06
วัดคลองสน572,283.00513,132.5659,150.4489.66
สตรีประเสริฐศิลป์522,500.00444,820.0077,680.0085.13
สะตอวิทยาคมฯ19,840.0015,100.004,740.0076.10
หนองบอนวิทยาคม408,865.00408,865.000.00100.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม733,631.01112,794.73620,836.2815.37
เกาะกูดวิทยาคม246,971.00170,228.0076,743.0068.92
เขาน้อยวิทยาคม617,900.0017,700.00600,200.002.86
เขาสมิงวิทยาคมฯ213,245.00211,902.001,343.0099.37
เนินทรายวิทยาคม1,154,410.00964,100.79190,309.2183.51
แหลมงอบวิทยาคม469,140.00461,140.008,000.0098.29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000