คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน28,101,807.0018,913,301.369,188,505.6467.30
งบลงทุน86,752,700.0034,476,786.2352,275,913.7739.74
งบบุคลากร20,896,730.0015,346,485.165,550,244.8473.44
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ0.000.000.000.00
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ516,000.00366,801.00149,199.0071.08
บริหารการเงินและสินทรัพย์42,825,855.0032,573,214.1610,252,640.8476.06
บริหารงานบุคคล1,671,000.00105,001.001,565,999.006.28
นโยบายและแผน3,093,654.001,061,135.882,032,518.1234.30
ส่งเสริมการจัดการศึกษา983,450.00365,829.00617,621.0037.19
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา940,300.00427,868.00512,432.0045.50
หน่วยตรวจสอบภายใน3,800.003,800.000.00100.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก3,699,150.00123,111.453,576,038.553.32
คลองพูลวิทยา22,850.0018,875.003,975.0082.60
คิชฌกูฎวิทยา254,550.00234,180.1020,369.9091.99
ตกพรมวิทยาคาร771,450.00169,243.70602,206.3021.93
ทุ่งขนานวิทยา10,939,150.0010,307,310.20631,839.8094.22
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล12,922,545.30433,295.3012,489,250.003.35
นายายอามพิทยาคม55,250.0051,612.803,637.2093.41
บางกะจะ24,050.009,207.7014,842.3038.28
บ่อวิทยาคาร620,626.4519,426.45601,200.003.13
มะขามสรรเสริญ888,450.00269,120.00619,330.0030.29
มัธยมท่าแคลง620,050.005,345.00614,705.000.86
มัธยมวัดเขาสุกิม173,250.00157,375.2015,874.8090.83
ศรียานุสรณ์263,922.00253,599.9510,322.0596.08
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์471,250.00465,670.005,580.0098.81
สอยดาววิทยา13,257,950.0012,861,383.82396,566.1897.00
สะพานเลือกวิทยาคม246,850.00245,554.001,296.0099.47
หนองตาคงพิทยาคาร106,075.0051,075.0055,000.0048.15
เครือหวายวิทยาคม33,000.0023,000.0010,000.0069.69
เบญจมราชูทิศ5,591,490.0071,175.155,520,314.851.27
เบญจมานุสรณ์299,950.00278,715.2021,234.8092.92
แก่งหางแมววิทยาคาร261,903.00257,075.004,828.0098.15
แหลมสิงห์วิทยาคม1,296,020.3848,491.701,247,528.683.74
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม845,450.00239,004.00606,446.0028.26

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม9,199,190.004,187,055.115,012,134.8945.51
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์175,650.00163,629.5812,020.4293.15
ตราดสรรเสริญวิทยาคม47,250.0019,675.0027,575.0041.64
ตราษตระการคุณ39,090.0012,020.0027,070.0030.75
บ่อไร่วิทยาคม252,750.00226,665.6026,084.4089.68
ประณีตวิทยาคม380,079.62370,829.629,250.0097.56
วัดคลองสน860,250.00249,445.64610,804.3628.99
สตรีประเสริฐศิลป์12,529,918.0040,000.0012,489,918.000.31
สะตอวิทยาคมฯ2,116,350.004,730.682,111,619.320.22
หนองบอนวิทยาคม37,590.0028,764.008,826.0076.52
อ่าวใหญ่วิทยาคม774,550.00171,041.81603,508.1922.08
เกาะกูดวิทยาคม456,050.008,138.05447,911.951.78
เขาน้อยวิทยาคม178,078.2516,059.20162,019.059.01
เขาสมิงวิทยาคมฯ853,550.00232,976.00620,574.0027.29
เนินทรายวิทยาคม21,550.0010,704.4010,845.6049.67
แหลมงอบวิทยาคม4,130,050.001,498,342.302,631,707.7036.27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ที่อยู่ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000